obraz nr 6294 570,00 zł 390,00 zł

obraz nr 4715
580,00 zł

  • 21 lat tradycji
  • 3989 obrazów
  • 536 opinie
  • 6515 zamówień

tel (32)284-59-85
tel kom (503)356-488
info@galeria-malarstwa.pl

Koszty przesyłki:
Kurier GLS Polska - 29 zł
Europa (kraje EU) - 79 zł
Europa (poza EU) - 139 zł

obraz nr 4934
560,00 zł

Regulamin

        Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży wysyłkowej przez firmę:
galeria-malarstwa.pl Adam Śpiewak z siedziba w Świerklańcu , ul. Radzionkowska 36, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej w Świerklańcu zwaną dalej Galerią. NIP: 626-155-51-48 ; REGON 2728181457 

1. Zamówienia w Galerii mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym- zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Galerią. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej galeria-malarstwa.pl odnoszące się do towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest poprawne wypełnienie przez Kupującego, znajdującego się na stronie Galerii, odpowiedniego formularza  zamówienia.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i stanowi ofertę Kupującego zawarcia umowy sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu zgodnie z warunkami sprzedaży wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.

5. Galeria zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Kupującego oraz  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówieniaga w przypadku gdy formularz wypełniony przez Kupującego będzie zawierał niepełne, błędne lub nieprawdziwe dane.

6.Przyjęcia zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą e-mailową i z chwilą otrzymania maila przez Kupującego zostaje zawarta umowa sprzedaży. Galeria na bieżąco informuje kupującego o zmianach statusu zamówienia drogą elektroniczną.

7. Galeria zobowiązuje się wysłać zakupiony przez Kupującego towar w terminie do 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że co innego strony zgodnie ustaliły.

8. Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

9. Ceny oferowanych produktów znajdujące się w witrynie internetowej Galerii wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

10. Do całkowitej wartości zamówienia zostają doliczone koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia przesyłki w wysokości:

         na terytorium Polski - 29 zł

         do krajów Europy będących członkiem Unii Europejskiej - 79 zł

         do krajów Europy nie będących członkiem Unii Europejskiej - 139 zł

11. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności. Zasady płatności określone zostały na stronie galeria-malarstwa.pl.

12. Przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Niezbędne jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera firmy doręczającej przesyłkę w momencie jej doręczenia. Odbiór przesłanego towaru, bez sporządzenia takiego protokołu  jest jednoznaczy z akceptacją stanu w jakim przesyłka została dostarczona. Póżniejsza reklamacja bez wspomnianego protokołu w 99,9 % przypadków jest przez firmę kuriersą odrzucana. 

13. W momencie zakupu Kupujący akceptuje, że medium elektroniczne jakim jest strona WWW może powodować w niewielkim stopniu różnice w kolorach pomiędzy prezentowanym na stronie WWW i otrzymanym produktem.

14. Zgodnie z ustawą o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Uprawnienie to przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem, tj. osobie fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na piśmie na adres siedziby Galerii: galeria-malarstwa.pl Adam Śpiewak, ul. Radzionkowska 36, 42-622 Świerklaniec. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie internetowej Galerii: pobierz

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony świadczyły podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Kupujący, odstępując od umowy, obowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, wraz z dowodem zakupu w oryginalnym opakowaniu (jeżeli jest to możliwe) lub w innym opakowaniu zapewniającym uniknięcie uszkodzeń w trakcie transportu. Towar nie może być dotknięty śladami używania, mechanicznymi uszkodzeniami (w szczególności obicie, pęknięcie, zalanie), brakami jakiegokolwiek z tych elementów towaru i akcesoriów, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym.

W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystko, co uiścił na poczet ceny zakupu towaru (bez kosztów wysyłki do Kupującego). Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, tj. obrazów, które zostały namalowane na specjalne zamówienie klienta (wymiary niestandardowe, grubość ramy 4,5cm, zmiana kolorystyki lub układu elementów, wykonanie dedykacji lub zamówienie werniksowania obrazu).Zwrotowi podlegają jedynie obrazy przy, których zaznaczono "wysyłka 24h" co oznacza, że obraz w tym wymiarze jest już namalowany i można go zobaczyć w naszej stacionarnej galerii w Swierklańcu. Pozostałe wymiary to jedynie propozycje wielkości w jakich obraz może zostać namalowany ułatwiające zamówienie obrazu we właściwych proporcjach.

Zwracany towar powinien być koniecznie odesłany Pocztą Polską lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i własne ryzyko, na adres:

           

               galeria-malarstwa.pl 

                ul. Radzionkowska 36

               42-622 Świerklaniec 

15. W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy Kupującego, bezzwłocznie po otrzymania zwracanego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki: 

         na terytorium Polski - 29 zł

         do krajów Europy będących członkiem Unii Europejskiej - 79 zł

         do krajów Europy nie będących członkiem Unii Europejskiej - 139 zł

16. Koszt magazynowania obrazu wynosi 30zł/mieciąc.

17. Ewentualne reklamacje dot. zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres info@galeria-malarstwa.pl. Zasady odpowiedzialności z tytułu niezgodności towarów z umową w ramach umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Termin rozpatrzenia reklamacji 

18. Termin rozpatrzenia reklamacji - 3 dni robocze. O decyzji dotyczącej złożonej reklamacji klient zostnie poinformowany pocztą elektroniczną na adres email podany podczas składania zamówienia.

19. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (brak prądu, awaria systemu informatycznego, powódź, strajki, zamkniecie granic, itp.). 

20. Ceny obrazów podane na stonie internetowej podane są w PLN. Wymiary obrazów podane są w centymetrach ( pierwszy wymiar to szerokość obrazu , drugi wymiar to wysokośc obrazu ).

21. Administratorem danych osobowych jest galeria-malarstwa.pl Adam Śpiewak z siedzibą przy ul. Radzionkowska 36; 42-622 Świerklaniec; NIP6261555148; REGON 2728181457.

22. Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej,
a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

 

 


Regulamin sklepu został przygotowany wraz z
Kancelarią Radców Prawnych "ARS LEGIS"
http://kancelaria-tg.pl/